Stadgar

Swedish Association of Nail Schools & Agents, SANSA

Org.nummer. 802431-6294
Senaste uppdatering: juni 2013

Ändamål

§ 1 Förbundets syfte och ändamål

Swedish Association of Nail Schools & Agents, SANSA, är en ideell förening som bildades 2006-01-21.

SANSAs främsta ändamål är:

 • att samordna skolor och skapa en god och hög standard för utbildningar inom området manikyr, pedikyr och konstnaglar.
 • att tillse att skolan, skolan/importören eller importören, som är medlem, vilka handhar produkter för manikyr, pedikyr och konstnaglar efterföljer svenska
  kriterier samt håller en god och hög standard.
 • att tillse att skolan eller skolan/importören, som är medlem, av produkter för manikyr, pedikyr och konstnaglar efterföljer svenska kriterier samt håller en god och hög standard.
 • att förbundet medverkar aktivt vid framtagande av statliga kriterier och krav
 • att varumärken som redan tidigare finns registrerade av medlem inte får missbrukas av annan medlem.
 • att anordna mässor och workshops, för att skapa naturliga mötesplatser.
 • att anordna rikstäckande tävlingar.
 • att anordna kurser för tävlande och för domare.
 • att i övrigt företräda medlemmarnas intressen, dock ej i några ekonomiskt vinstgivande avseenden.
 • att främja yrket som nagelterapeut.
 • att främja samarbete för och mellan nagelterapeuter.

Organisation

§ 2 Förbundets uppbyggnad

SANSA utövar sin verksamhet genom:

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Kommittéer

Medlemskap

§ 3 Medlemskategorier

1. Skolmedlem – juridisk medlem

2. Importörsmedlem – juridisk medlem

3. Skol / importörsmedlem – juridisk medlem

4. Diplomerad Terapeut – fysisk medlem

1. Skolmedlemskap

 1. skolan skall hålla en hög och god standard enligt av SANSA utfärdade föreskrifter.
 2. skolan måste uppge vilka importörer/leverantörer som används. Dessa måste vara godkända av SANSA. Alternativt uppge huvudskola.
 3. skolan skall utse minst en, max två, kontaktpersoner som skall hålla en tät kontakt med SANSA..
 4. skolan innehar en rösträtt på årsmötet, dock ej i frågor rörande import och får representeras av max tre deltagare på årsmötet.
2. Importörsmedlem
 1. importören skall registrera produkter enligt svenska föreskrifter och följa svenska direktiv om etikettering, produktinnehåll osv.
 2. importören får inte använda varumärken i sin verksamhet som redan tidigare finns registrerade av annan medlem.
 3. importören skall utse minst en, max två, kontaktpersoner som skall hålla en tät kontakt med SANSA.
 4. importören innehar en rösträtt på årsmötet, dock ej i skolfrågor och får representeras av max tre deltagare på årsmötet.
3. Skol-/Importörsmedlem
 1. skolan/importören skall registrera produkter enligt svenska föreskrifter och följa svenska direktiv om etikettering, produktinnehåll osv.
 2. skolan/importören får inte använda varumärken i sin verksamhet som redan tidigare finns registrerade av annan medlem.
 3. skolan/importören skall utse minst en, max två, kontaktpersoner som skall hålla en tät kontakt med SANSA.
 4. skolan/importören innehar en rösträtt på årsmötet och får representeras av max tre deltagare på årsmötet.

Vid medlemskap för skola/importör skall samtliga krav efterföljas och endast ett medlemskap kan erhållas, Skola/Importör. Inga dubbla medlemsavgifter tas ut. Skola/Importör innehar en rösträtt på årsmötet och får representeras av max tre deltagare.


4. Diplomerad Terapeut

 1. terapeuten skall ha genomgått en av SANSA eller SEYF godkänd utbildning (med nuvarande kriterier år 2013) eller erlagt ett kvalificerings prov utfärdat av någon SANSA anknuten skola.
 2. terapeuten skall ha registrerat firma eller inneha en anställning.
 3. terapeuten skall i sin yrkesverksamhet använda produkter som följer svenska direktiv om etikettering, produktinnehåll osv
 4. terapeuten innehar en rösträtt på årsmötet i frågor gällande yrkesverksamhet, tävlingar, mässor och liknande. Terapeuten äger inte rösträtt i skolfrågor eller frågor rörande import.

§ 4 Medlemskap

Skriftlig ansökan lämnas till styrelsen, som – efter ansvarigs granskning – har att fatta beslut om medlemskap. SANSA för medlemsregister över medlemskap.
Medlemskap utfärdas årsvis.

§ 5 Medlems rättigheter

Medlem av förbundet, enligt kategori 1, äger rätt att på sin affärslokal, på brevpapper, i annonsering etc. använda förbundets emblem SANSA Education i marknadsföringssyfte. Upphör medlemskapet förfaller omedelbart rätten att använda förbundets emblem eller på annat sätt utnyttja förbundets namn. Emblem skall återsändas.

Medlem av förbundet, enligt kategori 2, äger rätt att på sin affärslokal, på brevpapper, i annonsering etc. använda förbundets emblem SANSA Fair Trade i marknadsföringssyfte. Upphör medlemskapet förfaller omedelbart rätten att använda förbundets emblem eller på annat sätt utnyttja förbundets namn. Emblemen skall återsändas.

Medlem av förbundet, enligt kategori 3, äger rätt att på sin affärslokal, på brevpapper, i annonsering etc. använda emblemen SANSA Education och SANSA Fair Trade i marknadsföringssyfte. Upphör medlemskapet förfaller omedelbart rätten att använda förbundets emblem eller på annat sätt utnyttja förbundets namn. Emblem skall återsändas.

Medlem av förbundet, enligt kategori 4, äger rätt att på sin affärslokal, på brevpapper, i annonsering etc. använda förbundets emblem SANSA Nail Tech i marknadsföringssyfte. Upphör medlemskapet förfaller omedelbart rätten att använda förbundets emblem eller på annat sätt utnyttja förbundets namn. Emblem skall återsändas.

§ 6 Medlemsavgifter

Årsmötet fastställer medlems- och serviceavgiften. Årsavgiften skall betalas omgående vid inträde i föreningen, och därefter senast den 1 februari det verksamhetsår avgiften avser. Om inträde i föreningen sker efter 30 juni betalas halva årsavgiften första året och därefter årsvis.

§ 7 Utträde

Medlem som vill utträda ur förbundet gör skriftlig anmälan härom till styrelsen och är därmed skild från förbundet. Innestående medlemsavgift återbetalas ej.

§ 8 Uteslutning och upphörande av medlemskap

Styrelsen kan utesluta den som:

 • i sitt yrkesutövande, eller som representant för sin yrkeskår, ej upprätthåller ställda kvalitetskrav ifråga om utbildningsnivå, registrering eller etik.
 • inom kategori 1,2 och 3 använder varumärken i sin verksamhet som redan tidigare finns registrerade av annan medlem.
 • motarbetar eller skadar förbundets intressen.
 • inte har betalt medlemsavgiften 30 dagar efter det att en påminnelse har skickats till medlemmen.

Frågan om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän medlem i fråga givits tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven, tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. När styrelsen fattat beslut om uteslutning upphör alla förpliktelser mellan förbundet och den förutvarande medlemmen.
Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.
Den som har uteslutits kan endast beviljas återinträde efter särskilt beslut av styrelsen.

Styrelse

§ 9 Styrelsens uppgifter

 • att handha den omedelbara ledningen av SANSAs verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut, och är under verksamhetsåret SANSAs högsta beslutande organ.
 • att förbereda ärenden som skall framföras på årsmötet.
 • att utarbeta förslag till budget samt tillse att SANSAs verksamhets- och revisionsberättelse varje år delgivits medlemmarna på lämpligt sätt.
 • att i största möjliga mån samarbeta med andra organisationer för att företräda medlemmarnas intressen och framåtskridanden.
 • att föra medlemsregister.
 • att i övrigt verka för förbundets, och dess medlemmars, framåtskridande och tillvarata dess intressen.

Samtliga styrelsemöten protokollförs och justeras.

§ 10 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter – varav 2 från kategori 1 och/eller 3, 2 från kategori 2 och/eller 3 samt 2 från kategori 4 – och minst två suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna väljer årsmötet ordförande. Ledamöter i styrelsen väljs för en tid av två år. Suppleanter väljs på två år.
På föreningens första årsmöte väljs ordförande på ett år. Av resterande ordinarie ledamöter väljs hälften på ett år för att säkerställa att inte alla styrelseledamöters mandatperioder avslutas samtidigt.


§ 11 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande där både ordinarie ledamöter och suppleanter kallas. Möten skall sammankallas minst tre gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 av de ordinarie ledamöterna är närvarande på möten. Beslut måste vara enhälliga om endast 3 ledamöter är närvarande. Vid ordinarie styrelseledamöters frånvaro ersätter suppleanter i den turordning de blivit valda på årsmötet.

§ 12 Ledamöternas uppgifter

Arbetsuppgifterna fördelas bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmelser, varvid dock nedan angivna åligganden skall tillkomma ordförande, sekreteraren och kassören.

Ordförande

 • att vara förbundets officiella representant.
 • att leda styrelsens förhandlingar.
 • att övervaka att förbundets stadgars efterlevs.
 • att gemensamt med sekreteraren ansvara att dessa stadgar finns tillgängliga för förbundets medlemmar.

Sekreteraren

 • att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
 • att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
 • att gemensamt med ordföranden ansvara att dessa stadgar finns tillgängliga för förbundets medlemmar.

Kassören

 • att verkställa utbetalningar efter attest av ordförande eller den som styrelsen utser därtill.
 • att föra inventarieförteckning.
 • att enligt styrelsens direktiv handha förvaltningen av förbundets medel.
 • att kvartalsvis uppdatera revisorn om det ekonomiska läget.
 • att upprätta preliminär budget för kommande verksamhetsår.
 • att upprätta förbundets ekonomiska årsberättelse.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen utser inom sig två personer varutav den ene är kassören som, var för sig, tecknar firman i organisation. Firmatecknare har inte rätt att utan särskilt bemyndigande av styrelsen avyttra eller inköpa fast egendom för förbundets räkning. Inte heller äger firmatecknare utan sådant tillstånd belasta förbundets fasta egendom med inteckning för gäld eller företaga medelsplacering eller för förbundet upptaga eller bevilja lån. Firmatecknare måste har styrelsens beslut vid transaktioner vilka överstiger 10.000 kronor.

§ 14 Förvaltning

 • Förbundets tillgångar skall användas till att befrämja förbundets ändamål angivna i §1
 • Förbundets redovisning skall ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och iakttagande av god redovisningssed.
 • Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.
 • Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvarig för av dem förvaltade medel. Fri från ansvar är dock den som ej deltagit i beslut eller reserverat sig mot detsamma.
 • Föreningens verksamhet och förvaltning skall granskas av två medlemsrevisorer. Medlemsrevisorerna väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Årsmöte

§ 16 Ordinarie och extra årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen senast den 31 mars.
Extra möte kan påkallas av styrelsen eller när medlemmar som representerar minst 1/3 av föreningens medlemmar så kräver. Sådant möte skall hållas inom två månader efter det att kravet har inkommit. Dock måste en tidsperiod av minst 90 dagar förflyta mellan två årsmöten.
Extra årsmöte kan endast besluta i frågor som finns med på dagordningen vid kallelsen.

§ 17 Kallelse

Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske minst 40 dagar i förväg och för extra årsmöte 14 dagar i förväg genom särskild skrivelse.

§ 18 Motioner

Samtliga medlemmar kan lämna motioner till ordinarie årsmötet. Motion inlämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet, som har att framlägga motionen för årsmötet, samt ett yttrande om motionen.

§ 19 Beslut

  • Rösträtt tillkommer alla medlemmar som erlagt förfallna avgifter.
  • Mötet är beslutsmässigt om antalet röstberättiga medlemmar uppgår till minst 20 % av det totala medlemsantalet minskat med antalet närvarande styrelseledamöter.
  • Beslut fattas genom votering, öppen eller sluten. Sluten votering skall tillämpas om någon röstberättigad medlem så begär.
  • Beslut fattas genom enkel majoritet utom i stadgefrågor och beslut om förbundets upplösning. Se § 23 och §24.
  • I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen deltaga.

 

§ 20 Dagordning

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprättande av röstlängd.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
 6. Verksamhetsberättelse.
 7. Ekonomisk berättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnad motion.
 11. Bestämmande av årsavgift.
 12. Fastställande av eventuella arvoden.
 13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och preliminär budget för löpande räkenskapsår.
 14. Val av förbundets ordförande, tillika styrelsen ordförande, för en tid av två år.
 15. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
 16. Val av suppleanter för en tid av två år.
 17. Val av två revisorer för en tid av ett år.
 18. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val. Val av sammankallande i valberedningen.
 19. Övriga frågor.

§ 21 Valberedning

Valberedningen skall framlägga förslag till de personval som föreligger under årsmötet. Årsmötet utser valberedningen för ett år i taget. Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter.

§ 22 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 23 Stadgeändringar

Förslag till förändringar av dessa stadgar får endast upptagas vid ordinarie årsmöte och ske genom förslag från styrelsen eller efter motion från medlem. För godkännande erfordras beslut av minst 2/3 av röstberättigade medlemmar på två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie.

§ 24 Upplösning

Beslut om förbundets upplösning kan endast ske vid röstning på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet. Ett av dessa måste vara ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning av förbundet skall innehålla föreskrivningar om användning av förbundets tillgångar om vilka årsmötet beslutar.–